in ,

S.Šedbaras ne­­įsi­vaiz­duo­ja kas be A.Valantino galėtų tin­ka­mai nag­ri­nė­ti by­las

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kaip pa­mi­nė­jo Ar­mi­nas, aš bū­čiau nie­ko prieš, kad ir į pir­mi­nin­kus ger­bia­mą Al­gi­man­tą siū­ly­tų, bet da­bar mes rink­si­me Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją. Ko­le­gos, rei­ka­la­vi­mai tei­sė­jams iš tie­sų yra aukš­čiau­si iš vi­sų tei­si­nių pro­fe­si­jų. Tai yra tei­si­nin­ko kar­je­ros vir­šū­nė. De­ja, ne vi­sa­da taip bū­na, bet la­bai no­rė­tų­si, ir kar­tais ir nuo to­kių mū­sų spren­di­mų pri­klau­so žmo­nių pa­si­ry­ži­mas, dirb­ti tą sun­kų dar­bą ar ne­dirb­ti, ta­čiau Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me rei­ka­lin­ga ir gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis. Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me rei­ka­lin­gas, ne­sa­kau, kad ki­tur ne, bet ypač Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me rei­ka­lin­gas ir tam tik­ras to­le­ran­ci­jos, su­pra­ti­mo, mo­ra­lės ly­gis.

Per sa­vo gy­ve­ni­mą A. Va­lan­ti­nas tik­rai įvai­rio­se po­zi­ci­jo­se yra įro­dęs ir sa­vo pa­do­ru­mą, ir sa­vo at­sa­kin­gu­mą, ir at­sa­ko­my­bės pri­si­ė­mi­mą. Ne­pa­mirš­ki­me, kai bu­vo ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras, jis už vi­są sis­te­mą, už gal­būt tam tik­rų pa­rei­gū­nų ne­ap­si­žiū­rė­ji­mą pri­si­ė­mė at­sa­ko­my­bę. Jis vėl pra­dė­jo tei­sė­jo kar­je­rą fak­tiš­kai nuo apa­čios ir vėl šian­dien įro­dė, kad kaip tei­sė­jas yra ga­lin­tis ir ge­ban­tis.

Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me mes tu­rė­tu­me tu­rė­ti tei­sė­jų eli­tą, aš ma­nau, kad A. Va­lan­ti­nas kaip tik pri­klau­so šiam tei­sė­jų ir kva­li­fi­ka­ci­jos, ir mo­ra­li­nių sa­vy­bių, ir pa­do­ru­mo kor­pu­sui.

Ko­le­gos, jei­gu mes tu­ri­me pre­ten­zi­jų A. Va­lan­ti­nui, ta­da ne­be­įsi­vaiz­duo­ju, ką mes į Aukš­čiau­si­ą­jį Teis­mą tu­rė­tu­me pa­skir­ti, kas ga­lė­tų tin­ka­mai nag­ri­nė­ti by­las, kad tik­rai aug­tų pa­si­ti­kė­ji­mas mū­sų tei­si­ne sis­te­ma, tei­si­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir mū­sų vals­ty­be.

Kaip vertinate straipsnį?

„Laisvės televizija“ 2020 metais gavo dviejų su puse milijono dotaciją

Galingiausia pasaulio valstybė grimzta į chaosą